National Leadership Council

Rachita Chandak, Esq.

Arvind Chandrakantan, M.D.

Pawan Deshpande

Naman Gupta

Nikhil Joshi, Esq.

HAF Co-Founder

Raman Khanna, M.D.

Priya Pandit

Kavita Pallod Sekhsaria, Psy.D

Aseem Shukla, M.D.

HAF Co-Founder

Rajeev Singh

Fred Stella

Kaushik Macherla

Pooja Deopura

Prerana Katti-Raikar

Advisory Committee

Vishal Agrawal

Jeffery Long

Drishti Mae

Pankaj Maheshwari

Barbara A. McGraw

Balu Natarajan

Anjali Prakash

Shekar Reddy

Nissim Reuben

Chandresh Saraiya

Vijay Sazawal

Sham Sharma

Suri Suriyakumar

Ravi Tilak