National Leadership Council

Arvind Chandrakantan, M.D.

Pawan Deshpande

Nikhil Joshi

Nikhil Joshi, Esq.

HAF Co-Founder

Raman Khanna, M.D.

Kaushik Macherla

Priya Pandit

Aseem

Aseem Shukla, M.D.

HAF Co-Founder
@aseemrshukla

Fred Stella

Swaminathan Venkataraman

Advisory Committee

Dilip Amin Ph.D.

Anuttama Dasa

Nainan Desai

Rajinder Gandhi M.D.

Tahir Gora

Rutvij Holay

Anita Joshi M.D.

Drishti Mae

Asha Motwani

Abha Narang

Nisha Quasba

Gaurav Rastogi

Peggy Shapiro

Vamadeva Shastri

Urmila Shivaram M.D.

Lavanya Vemsani Ph.D.